Balení zásilek

Balení zásilek

Balení zásilek je jednou z nejčastěji podceňovaných částí přepravního procesu. Přitom přeprava zásilek je všeobecně považována za nejrizikovější část obchodování se zbožím. Odesílatel si při plánování a tvorbě přepravního obalu zásilky musí uvědomit, že jeho zboží cestuje stovky či tisíce kilometrů a při své cestě je překládáno mezi jednotlivými dopravními prostředky a manipulováno v cross-dock centrech či HUBech. Přitom pečlivé zabalení zásilky velmi výrazně snižuje riziko poškození zboží při přepravě a manipulaci se zásilkou.

Obal zboží plní 3 základní funkce.

Ochranou, manipulační a informační. Toto doporučení se věnuje především ochranné funkci. Další 2 funkce jsou jen stručně zmíněny.

Ochranná funkce:

Úkolem obalu je chránit materiál, suroviny a výrobky uvnitř obalu a zároveň materiál, suroviny a výrobky vně obalu, dopravní prostředek a životní prostředí. Obal chrání zboží především před mechanickým poškozením při překládkách, manipulaci a přepravě případně před povětrnostními vlivy.Při dopravě a manipulaci je zboží vystaveno především rázům a vibracím. Obal musí být konstruován tak, aby tomuto namáhání odolal a sám pohltil maximální možné množství energie mechanického namáhání.

Manipulační funkce:

Výrobek, na své cestě od výrobce ke spotřebiteli, je několikrát manipulován v logistických centrech či překládán mezi jednotlivými dopravními prostředky. Vhodně zvolený obal je základním předpokladem pro rychlou ale především bezpečnou manipulaci s ním.

Informační funkce:

Informační funkce obalu v přepravě směřuje především na dopravce. Toho by měl obal informovat o odesílateli, příjemci a zvláštních požadavcích na přepravu (poloha zásilky, křehká zásilka…).

Volba obalu

Je třeba mít na paměti, že vhodná volba obalu značně snižuje riziko poškození zásilky. Při volbě obalu je třeba zohlednit následující rizika a faktory:

Stohovatelnost:

Rozhodnutí zdali je zboží stohovatelné či nikoliv nemá vliv pouze na mechanické namáhání obalu při přepravě, ale především na výslednou cenu přepravy. Proto je mnohdy výhodnější vytvořit obal jako stohovatelný.

Dopravní prostředek:

obal je třeba přizpůsobit dopravnímu prostředku. Zohlednit je třeba především mechanické namáhání při dopravě, které se u jednotlivých dopravních prostředků různí.

Přepravní vzdálenost:

S rostoucí přepravní vzdáleností roste suma negativních vlivů působících na zásilku. Zvláštní kapitolou jsou přepravy letecké a námořní, kde zásilky čelí nejen náhlým změnám teplot a vlhkosti, ale i agresivnímu prostředí.

Mechanické namáhání:

Ráz při volném pádu, horizontální tlak, tlak při stohování, lokální stlačení, otřesy a vibrace. Těmto a mnohým dalším mechanickým namáháním čelí zásilka v průběhu své přepravy.

Klimatické namáhání obalu:

změna teploty a vlhkosti ve výchozí a cílové destinaci stejně jako v průběhu přepravy a tím způsobená kondenzace vody, odolnost vůči povětrnostním podmínkám v případě že se jedná o zásilku jim vystavenou a agresivita prostředí (především námořní přeprava).

Biologické namáhání obalu:

působení plísní, bakterií, hlodavců či hmyzu.

Lidský faktor:

Nekvalifikované zacházení se zásilkou, nesprávné zabezpečení v dopravním prostředku, nevhodné skladování.Rizikovost výchozí či cílové destinace: Odolnost vůči vniknutí do obalu s cílem poškodit či odcizit zásilku. V každém případě musí být obal celistvý, nepoškozený a uzavřený, aby nebylo možno, bez zjevného poškození, obsah zásilky zcizit či poškodit.

Zvláštní požadavky:

V případě že má zásilka zvláštní požadavky na přepravu (křehká zásilka, citlivost na změnu polohy) je třeba o daném faktu informovat dopravce a danou informaci vyznačit na obalu. Je očividné, že při volbě obalu je třeba zohlednit spoustu proměnných a že správná volba obalu není zcela jednoduchou činností. Obzvláště v situaci, kdy je hlavním rozhodovacím kritériem při volbě obalu cena. Vězte, že vhodný obal vám může ušetřit nejen spoustu starostí s řešením poškozené zásilky, ale i peněz v případě krácení pojistného plnění.

Tlumící materiál

Účelem výplně obalu je chránit obsah zásilky před nežádoucím pohybem, rázy a vibracemi. Je třeba zajistit, aby obsah zásilky byl oddělen dostatečně silnou vrstvou tlumícího materiálu od povrchu obalu. V případě křehkých zásilek je vhodné oddělit tlumícím materiálem i jednotlivé části zásilky uvnitř obalu. Neméně důležitá je i vhodná volba tlumícího materiálu. V současné době se nejčastěji používá:

Bublinková folie:

Vhodná pro ochranu lehkých předmětů. Chráněný předmět je do bublinkové folie zabalen v několika vrstvách.

Vzduchové sáčky:

Používají se jako prostorová výplň pro lehké předměty bez ostrých hran. Vzduchové sáčky nejsou vhodnou ochranou pro předměty malých rozměrů, které by se mohly v rámci obalu přesouvat. 

Expandovaný polystyren:

Používá se jako prostorová výplň pro lehké předměty. Není vhodné pro předměty malých rozměrů, které by se mohly v obalu přesouvat. Doporučuje se kombinovat expandovaný polystyren s pruhy kartonu či lepenky, aby se zabránilo nechtěnému pohybu výplně. Expandovaný polystyren se nedoporučuje používat u předmětů citlivých na statickou elektřinu.

Pěnové obaly:

Pěnové obaly se používají pro lehké až středně těžké zásilky. Pěnová výplň je napuštěna do obalu, kde se rozpíná a vyplní volné prostory. Tento tlumící materiál je nabízen v mnoha specifikacích. O vhodnosti materiálu se informujte u jeho výrobce.

Balicí papír:

Používá se jako prostorová výplň pro lehké a středně těžké zásilky, které nejsou křehké. Balicí papír je třeba dostatečně zhutnit, aby byla zajištěna dostatečná ochrana zásilky.

Nevhodný tlumící materiál:

Nevhodným tlumícím materiálem rozumíme veškeré materiály, které nejsou k tlumení primárně určeny. Oděvy, ručníky, přikrývky, noviny atd. U křehkých či na rázy a vibrace citlivých zásilek se doporučuje použití vícenásobné ochrany či většího množství tlumícího materiálu. 

Tipy pro balení

Pokud je to možné, použijte vždy nový obal. Ochranné vlastnosti většiny obalů s opakovaným použitím klesají. V případě že se rozhodnete pro již použitý obal, ujistěte se o jeho nepoškozenosti a odstraňte všechny štítky a popisky, aby nedošlo k nedorozumění. Zajistěte snadnou manipulaci. Těžké či rozměrné zásilky umístěte na paletu či jiný transportní přípravek. Zásilky citlivé na vlhkost obalte do polyethylenové fólie.U paletových zásilek zajistěte, aby zboží nepřečnívalo půdorys palety. V případě že některá část přečnívá, pečlivě ji zajistěte proti poškození.V případě dlouhých předmětu je vhodné použít výztužnou trubku či lať, aby bylo zamezeno nadměrnému ohýbání předmětu.